Algemene verkoopsvoorwaarden
Algemeen: Behoudens tegenstrijdige dwingende wetsbepalingen, vinden deze algemene voorwaarden toepassing op alle activiteiten van T-concept bvba. Deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook alle bijzondere voorwaarden van T-concept bvba, worden aanzien als aanvaard te zijn door haar kopers, zelfs indien zij in strijd zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden die op bestelbonnen of andere documenten van hun klanten kunnen voorkomen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door
T-concept bvba.
Bestelling: Bestellingen dienen schriftelijk (fax, e-mail) te gebeuren. Door het feit van zijn bestelling wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden en in alle gevallen af te zien van beroep op zijn eigen algemene voorwaarden. Bestellingen worden als aanvaard aanzien na verzending van een orderbevestiging door T-concept bvba. Wijzigingen van een bestelling moeten minimum 2 werkdagen voor de voorziene levering- of afhaaldatum doorgegeven worden.
Levering of afhaling: Goederen worden verpakt volgens de gebruiken van T-concept bvba. Extra specificaties van de klant zullen aanleiding geven tot een meerprijs. Leveringen gebeuren steeds op één vast, overeengekomen adres op de gelijkvloerse verdieping. Het magazijn van de klant moet gemakkelijk en langs toegangbare wegen bereikbaar zijn. De goederen dienen gelost te kunnen worden zonder wachttijden. Extra wachttijden tijdens het lossen zullen aangerekend worden. Voor iedere zending met een totaal factuurbedrag minder dan 500 EUR excl. btw, zal een forfaitaire vergoeding van 50 EUR aangerekend worden. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend.
T-concept bvba is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid in geval van niet of laattijdige levering die veroorzaakt is door overmacht, staking, enz. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding. Indien bepaalde voorwaarden, zoals bvb. prijs en leveringsplaats, door overmacht of door omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding. Indien de goederen niet afgehaald worden door de koper op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en dit zonder voorafgaande in gebreke stelling. De administratieve reservering van afroeporders geldt voor maximum 2 maanden. Indien deze termijn wordt overschreden kan T-concept bvba eenzijdig het order annuleren en dit zonder enige vergoeding van schade.
Aanvaarding en goedkeuring: Op het ogenblik van levering of afhaling zal de koper de goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheid omvat en geen zichtbare gebreken vertoont. In geval bovenvermelde gebreken vastgesteld worden, zal de koper deze onmiddellijk meedelen aan T-concept bvba en de goederen niet in ontvangst nemen. Door de in ontvangst name van de goederen, aanvaard de koper de levering uitdrukkelijk en kan hij geen enkele vordering meer instellen op basis van zichtbare gebreken. Retourzendingen kunnen enkel in originele verpakking geaccepteerd worden indien de goederen niet geheel of gedeeltelijk gemonteerd werden.
Klachten: Elke klacht uit hoofde van gebrekkige uitvoering of gebeurlijke schade moet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en gemotiveerd overgemaakt worden. Bij gebrek aan het vervullen van deze formaliteit wordt deze klacht als niet toelaatbaar afgewezen. Van goederen die reeds geheel of gedeeltelijk gemonteerd werden, wordt geen enkele klacht meer aanvaard. De aansprakelijkheid van T-concept bvba is beperkt tot de omruiling van het gebrekkige stuk bij de T-concept dealer, zonder dat zij gehouden zou kunnen worden enige terugbetaling of om het even welke schadevergoeding te betalen. De catalogus en de geleverde producten in toonzaal zijn een momentopname betreffende technische specificaties. Gezien de snelle evolutie van de beschikbare technieken kunnen de specificaties, ten alle tijden en zonder voorafgaande verwittiging, gewijzigd worden. Dit kan nooit aanleiding geven tot weigering van de geleverde producten.
Betaling: Protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van
T-concept bvba. Bij niet-betaling op vervaldag, erkent de schuldenaar dat hij, van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, gehouden is tot betaling van een vergoeding gelijk aan 15% van het bedrag van de verschuldigde factuur met een minimumbedrag van 125 EUR exclusief btw en van verwijlintresten van 1% per maand, onverminderd de invorderingskosten in de zin van de wet van 02/08/2002. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling van de geleverde goederen.
Eigendomsvoorbehoud: De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van T-concept bvba en dit tot de integrale betaling van de factuur. Onverminderd de overige ons toegekende rechten, is T-concept bvba onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde goederen terug te nemen. Indien de geleverde goederen onroerend door bestemming geworden zijn, kunnen aanverwante goederen die zich nog bij de klant bevinden teruggenomen worden. Indien er nog openstaande facturen zijn, behoudt T-concept bvba zich het recht om geen leveringen meer uit te voeren.
Bevoegdheid: Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle overeenkomsten worden aanzien als zijnde gesloten te Bornem. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conditions commerciales générales
Généralités: Sauf dispositions légales contraignantes contraires, les présentes conditions générales régissent toutes les activités de T-concept sprl. Ces conditions commerciales générales, ainsi que toutes les conditions particulières de T-concept sprl, sont considérées comme acceptées par les acheteurs, même si elles sont contraires à leurs propres conditions générales ou particulières pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents de leurs clients, sauf acceptation formelle et écrite de T-concept sprl.
Commande: Les commandes doivent se faire par écrit (fax, e-mail). Par sa commande, le client est considéré comme ayant accepté les présentes conditions générales et abandonner sa possibilité de recours à ses propres conditions générales. Les commandes sont considérées comme acceptées après envoi d’une confirmation de commande par T-concept sprl. Toute modification d’une commande doit se faire au minimum dans les 2 jours ouvrables qui précèdent la date de livraison ou d’enlèvement.
Livraison ou enlèvement: Les marchandises sont emballées avec soin par T-concept sprl. Des spécifications particulières du client entraîneront un supplément. La livraison se fait toujours à l’adresse convenue, au rez-de-chaussée. L’entrepôt du client doit être aisément accessible. Les marchandises doivent pouvoir être déchargées sans délai. En cas d’attente pour pouvoir décharger, des frais seront portés en compte. Pour tout envoi dont le montant facturé est inférieur à 500 EUR HTVA, une indemnité forfaitaire de 50 EUR sera portée en compte. Les délais de livraison indiqués ne sont pas contraignants. T-concept sprl ne peut être tenu pour responsable en cas de livraison tardive ou d’absence de livraison pour cas de force majeure, grève, etc. Un retard de livraison ne peut en aucun cas entraîner l’annulation de la commande, le refus de la livraison ou toute forme d’indemnisation. Si certaines conditions, comme par exemple le prix et l’adresse de livraison, ne peuvent être respectées en raison d’un cas de force majeure ou des circonstances indépendantes de notre volonté, nous nous réservons le droit d’adapter ces conditions. Les conditions modifiées seront communiquées le plus rapidement possible, sans que cela ne puisse entraîner une rupture du contrat ou une quelconque indemnité. Si les marchandises ne peuvent être enlevées par l’acheteur à la date prévue, nous nous réservons le droit de résilier le contrat sans mise en demeure préalable. La réservation administrative des commandes est valables 2 mois au maximum. Une fois ce délai dépassé, T-concept sprl peut annuler unilatéralement la commande, sans aucune indemnité.
Acceptation et approbation: Au moment de la livraison ou de l’enlèvement, l’acheteur inspectera minutieusement les marchandises, s’assurant de la conformité de la commande, de la bonne quantité des articles et de l’absence de vices visibles. En cas de vices apparents, l’acheteur en fera immédiatement part à T-concept sprl, et ne prendra pas réception des marchandises. La réception des marchandises entraîne l’acceptation de la livraison par l’acheteur, qui ne pourra plus invoquer une quelconque créance sur la base de défauts visibles. Les retours ne peuvent être acceptés que dans leur emballages original, si les marchandises n’ont pas été, ou ont été partiellement montées.
Plaintes: Toute plainte relative à un défaut ou à un dommage éventuel doit être signalée et motivée par écrit dans les 8 jours de la réception des marchandises. A défaut de respecter cette formalité, la plainte ne sera pas acceptée. Pour les marchandises déjà montées en tout ou partie, aucune plainte ne sera plus acceptée. La responsabilité de
T-concept sprl se limite au remplacement des pièces défectueuses par le distributeur T-concept, sans qu’il soit tenu de faire un quelconque remboursement ou au versement d’une quelconque indemnité. Le catalogue et les produits livrés en salle d’exposition constituent un instantané des spécifications techniques. En raison de l’évolution rapide des techniques disponibles, les spécifications peuvent être modifiées à tout moment, sans notification préalable. Cela ne peut en aucun cas entraîner un refus des produits livrés.
Paiement: Toute contestation relative à une facture doit être communiquée par écrit dans les 8 jours de la date de facturation. Toutes les factures sont payables au comptant au siège social de T-concept sprl. En cas de non-paiement à la date d’échéance, le créancier accepte de devoir payer, de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité égale à 15% du montant de la facture due, avec un minimum de 125 EUR HTVA et des intérêts de retard de 1% par mois, indépendamment des frais de recouvrement, conformément à la loi du 02/08/2002. La livraison partielle d’une commande ne peut entraîner le refus du paiement des marchandises livrées.
Réserve de propriété: L’acheteur reconnaît que les marchandises restent la propriété de T-concept sprl et ce jusqu’au paiement de la totalité de la facture. Indépendamment de nos autres droits, l’acheteur autorise T-concept sprl, si l’acheteur ne respecte pas ses obligations de paiement, à reprendre les marchandises livrées sans mise en demeure ou intervention judiciaire. Si les marchandises livrées sont devenues immobilières par destination, les marchandises apparentées qui se trouvent encore chez le client peuvent être reprises. Si des factures sont encore dues, T-concept sprl se réserve le droit de ne plus effectuer de livraison.
Compétence: Tous les contrats et accords sont régis par le droit belge, et considérés comme conclus à Bornem. En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.